ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be packed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be packed, *be packed*,

-be packed- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切羽詰まる;切羽つまる[せっぱつまる, seppatsumaru] (v5r,vi) (See 切羽・せっぱ・2) to be at one's wits' end; to be cornered; to be packed to the hilt

-be packed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be packed-
Back to top