ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be overcast-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be overcast, *be overcast*,

-be overcast- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มืดฟ้ามัวฝน[v. exp.] (meūt fā mūa) EN: be overcast ; look like rain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be overcast-
Back to top