ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be obvious-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be obvious, *be obvious*,

-be obvious- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; be obvious FR:
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be obvious-
Back to top