ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be jaded-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be jaded, *be jaded*,

-be jaded- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded FR: être fatigué
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be jaded-
Back to top