ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be involved in a lawsuit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be involved in a lawsuit, *be involved in a lawsuit*,

-be involved in a lawsuit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นความ[v.] (penkhwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be involved in a lawsuit-
Back to top