ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be infected-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be infected, *be infected*,

-be infected- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)

-be infected- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดเชื้อ[v.] (titcheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with ; contract FR: être infecté ; attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be infected-
Back to top