ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be impossible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be impossible, *be impossible*,

-be impossible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นไปไม่ได้[v. exp.] (pen pai mai) EN: be impossible ; it's impossible ; not be on FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be impossible-
Back to top