ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be important-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be important, *be important*,

-be important- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีความสำคัญ[v. exp.] (mī khwām sa) EN: be important FR: avoir de l'importance ; être important

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be important-
Back to top