ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be grieved-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be grieved, *be grieved*,

-be grieved- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something)
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over

-be grieved- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรียมกรม[v.] (krīemkrom) EN: be grieved FR:
เตรียมตรม[v.] (trīemtrom) EN: be grieved FR:
ตรมเตรียม[v.] (tromtrīem) EN: be grieved FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be grieved-
Back to top