ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be graceful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be graceful, *be graceful*,

-be graceful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be graceful-
Back to top