ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be gloomy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be gloomy, *be gloomy*,

-be gloomy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
ผิดพ้องหมองใจ[v.] (phitphøng-m) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be gloomy-
Back to top