ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be full-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be full, *be full*,

-be full- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
溢れかえる;あふれ返る;溢れ返る;溢れ反る(iK)[あふれかえる, afurekaeru] (v5r) to be awash with; to teem with; to be full of
鼻にかける;鼻に掛ける[はなにかける, hananikakeru] (exp,v1) to be full of pride; to be boastful

-be full- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu
อิ่มแล้ว[v. exp.] (im laēo) EN: be full FR: être rassasié ; être repu
อิ่มหมีพีมัน[v.] (immīphīman) EN: be full ; be replete ; eat to one's heart's content FR:
อิ่มหนำ[v.] (imnam) EN: be full ; be replete FR:
อิ่มหนำสำราญ[v. exp.] (imnam samrā) EN: be full ; be replete FR:
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full FR: être saturé ; être rempli
คลาคล่ำ[v.] (khlākhlam) EN: be full of ; have masses of ; crowd FR:
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
เปี่ยม[v.] (pīem) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim ; abound (with) ; fill the banks FR: déborder de
ปริ่ม[v.] (prim) EN: be flush with ; be brimful ; be full to the brim FR: déborder de
เต็มดวง[v. exp.] (tem dūang) EN: be full FR:
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūa) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with FR: être plein de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be full-
Back to top