ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be frustrated-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be frustrated, *be frustrated*,

-be frustrated- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สิ้นแต้ม[v.] (sintaēm) EN: be frustrated ; have no way out ; be cornered FR:
สิ้นท่า[v.] (sinthā) EN: be frustrated ; have no way out ; be cornered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be frustrated-
Back to top