ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be fair-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be fair, *be fair*,

-be fair- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be fair-
Back to top