ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be distant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be distant, *be distant*,

-be distant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มึนเค[v. exp.] (meun khē) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be distant-
Back to top