ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be dismayed-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be dismayed, *be dismayed*,

-be dismayed- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระทด[v.] (rathot) EN: be sad ; be dismayed FR:
สะท้อนใจ[v.] (sathønjai) EN: be saddened ; be dismayed (by) FR:
ท้อแท้[v.] (thøthaē) EN: be in low spirit ; be downhearted ; be dejected ; be discouraged ; be dismayed FR: avoir le moral dans les chaussettes ; être découragé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be dismayed-
Back to top