ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be cheerful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be cheerful, *be cheerful*,

-be cheerful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่นใจ[v.] (cheūnjai) EN: be cheerful ; be happy ; be satisfied with ; be exultant FR:
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
มื่น[v.] (meūn) EN: be cheerful FR:
ระเริง[v.] (raroēng) EN: be cheerful ; frolic FR:
แย้มสรวล[v.] (yaēmsūan) EN: smile ; be cheerful FR:
ยะย้าว[v.] (yāyāo) EN: be cheerful ; be glad FR:
ยิ้มแย้มแจ่มใส[v.] (yimyaēmjaem) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be cheerful-
Back to top