ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be attractive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be attractive, *be attractive*,

-be attractive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าที[v.] (khaothī) EN: seem all right ; be attractive FR:
น่าชม[v.] (nā chom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at FR: être admirable ; être remarquable
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be attractive-
Back to top