ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be allied to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be allied to, *be allied to*,

-be allied to- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to FR: avoir un lien familial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be allied to-
Back to top