ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-auspicious time-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น auspicious time, *auspicious time*,

-auspicious time- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤกษ์งามยามดี (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล
เป็นมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นสิริมงคล
เป็นสิริมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล
ได้ฤกษ์ (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล

-auspicious time- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิลักขิตกาล[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
อภิลักขิตสมัย[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
ได้ฤกษ์งามยามดี[n. exp.] (dāi roēk ng) EN: auspicious time FR:
ดูฤกษ์ยาม[v. exp.] (dū roēk yām) EN: find the auspicious time FR:
ลัคน์[X] (lak) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
ลัคนา[n.] (lakkhanā) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
มงคลสมัย[n.] (mongkhonlas) EN: auspicious time FR:
ราชาฤกษ์[n.] (rāchāroēk) EN: auspicious time FR:
ฤกษ์ดี[n. exp.] (roēk dī) EN: auspicious time FR:
ฤกษ์ล่าง[n.] (roēklāng) EN: kind of auspicious time FR:
ฤกษ์งามยามดี[n. exp.] (roēk ngām y) EN: auspicious time ; right moment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -auspicious time-
Back to top