ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-at the top-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น at the top, *at the top*,

-at the top- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
声を限りに[こえをかぎりに, koewokagirini] (exp,adv) at the top of one's voice
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem
高歌放吟[こうかほうぎん, koukahougin] (n) singing at the top of one's voice

-at the top- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่อง[adj.] (chøng) EN: narrow at the bottom and wide at the top FR: rétréci
ปิ่น[n.] (pin) EN: king ; the one at the top FR: roi [m] ; king [m]
เต็มเสียง[adv.] (tem sīeng) EN: at the top of one's voice ; to the utmost of one' s voice ; with conviction ; with assurance FR: à pleine voix
ที่ด้านบน[X] (thī dān bon) EN: at the top FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -at the top-
Back to top