ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-at one time-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น at one time, *at one time*,

-at one time- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้งหนึ่ง[adv.] (khrang neun) EN: once ; at one time ; once upon a time FR: une fois ; il était une fois
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -at one time-
Back to top