ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aside from-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aside from, *aside from*,

-aside from- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ以外のものは[それいがいのものは, soreigainomonoha] (exp) aside from this; aside from these

-aside from- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:

-aside from- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aside from-
Back to top