ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-area in decline-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น area in decline, *area in decline*,

-area in decline- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -area in decline-
Back to top