ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-about a few minute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น about a few minute, *about a few minute*,