ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-อย่างไม่ต้องสงสัย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อย่างไม่ต้องสงสัย, *อย่างไม่ต้องสงสัย*,

-อย่างไม่ต้องสงสัย- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -อย่างไม่ต้องสงสัย-
Back to top