ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ), *ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)*,
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)-
Back to top