ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*yell at*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yell at, -yell at-

*yell at* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
สาดเสียเทเสีย[v.] (sātsīathēsī) EN: yell at someone ; criticize harshly FR:
ตะคอก[v.] (takhøk) EN: shout at (s.o.) : yell at (s.o.) ; bawl ; raise one's voice ; shout menacingly FR: vociférer (vx) ; déclamer contre (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *yell at*
Back to top