ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*with difficulty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น with difficulty, -with difficulty-

*with difficulty* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty

*with difficulty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward

*with difficulty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกป่าฝ่าดง[v. (loc.)] (bukpāfādong) EN: have a difficult time ; face troubles ; proceed with difficulty ; make an arduous journey ; encounter difficulties FR:
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty FR:
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along FR:
กระแหย่ง[adv.] (krayaēng) EN: with difficulty FR:
กระย่องกระแย่ง[adj.] (krayǿngkray) EN: reeling ; tottering ; moving with difficulty ; staggering ; limping FR:
ไม่สะดวก[adv.] (mai sadūak) EN: with difficulty FR: malaisément
ทุลักทุเล[adv.] (thulakthulē) EN: in a difficult manner ; with difficulty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *with difficulty*
Back to top