ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unpaid debts*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unpaid debts, -unpaid debts-

*unpaid debts* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpaid debts (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. outstanding debts, arrears
unpaid debts (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. outstanding debts, arrearage

*unpaid debts* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unpaid debts*
Back to top