ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*undesignable offering food to a monk*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น undesignable offering food to a monk, -undesignable offering food to a monk-

*undesignable offering food to a monk* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธารณะ[X] (thārana) EN: indefinite offering food to a monk ; undesignable offering food to a monk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *undesignable offering food to a monk*
Back to top