ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thrist for*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thrist for, -thrist for-

*thrist for* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrist for (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for
thrist for (phrv.) อดอยาก See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย Syn. starve for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thrist for*
Back to top