ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*the most*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น the most, -the most-

*the most* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make the most of (idm.) ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
I want to be the guy that the girl I like can count on the most!ฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ฉันชอบสามารถพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุด

*the most* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
名列[míng liè, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄝˋ, 名列] famous; among the most famous
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 最] most; the most; -est
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 中性粒细胞 / 中性粒細胞] neutrophil (the most common type of white blood cell)
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, 敬悉] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter.
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most

*the most* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P)
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
今を生きる[いまをいきる, imawoikiru] (exp,v1) to make the most of the present; to live for the moment; to seize the day
使い倒す[つかいたおす, tsukaitaosu] (v5s) to use within an inch of its life; to use every little bit of; to get the most out of
切っての[きっての, kitteno] (suf,adj-pn) (uk) the most . . . of all
割り勘勝ち;割勘勝ち[わりかんがち, warikangachi] (n) (sl) (See 割り勘負け) "winner" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the most)
峠を越す[とうげをこす, tougewokosu] (exp,v5s) to cross over a pass; to finish the most difficult part; to be over the worst (e.g. an illness)
[きょう, kyou] (n-suf) (1) a little over; a little more than; (2) powerhouse; one of the biggest; one of the most powerful
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all
[さい, sai] (pref,adj-na) (1) the most; the extreme; (adj-t,adv-to) (2) (See 最たる) prime; conspicuous
最適[さいてき, saiteki] (adj-na,n,adj-no) optimum; the most suitable; (P)
無駄にしない[むだにしない, mudanishinai] (exp,adj-i) (uk) (See 無駄にする) make good use of; make the most of
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions
精々(P);精精[せいぜい, seizei] (adv) at the most; at best; to the utmost; as much (far) as possible; (P)
能無し犬の高吠え;能なし犬の高吠え[のうなしいぬのたかぼえ, nounashiinunotakaboe] (exp) (id) (obsc) a barking dog seldom bites (meaning those who make the most noise have the least talent)
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field

*the most* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนันตริยกรรม[n.] (anantariyak) EN: the most heinous crimes ; sins with five heaviest punishment ; mortal sins FR: les péchés mortels [mpl]
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai) EN: for the most part ; mostly FR:
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
มงกุฎไทย[n. prop.] (Mongkut Tha) EN: The Most Noble Order of the Crown of Thailand FR:
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
ส่วนมาก[adv.] (suan māk = ) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ส่วนใหญ่[adv.] (suan yai = ) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main FR: principalement ; surtout
ที่สำคัญ[adj.] (thī samkhan) EN: main ; principal ; the most important ; key FR:
ทศชาติ[n.] (thotsachāt) EN: the ten longest birth-stories of the Buddha (regarded as the most important) FR:
ยิ่ง[adv.] (ying) EN: extremely ; the asmost; the most ; the greatest ; the most extremely ; the more ; more ; much FR: extrêmement ; à l'extrême

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *the most*
Back to top