ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sudden increase*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sudden increase, -sudden increase-

*sudden increase* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sudden increase (n.) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
sudden increase (n.) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sudden increase*
Back to top