ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*space traveler*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น space traveler, -space traveler-

*space traveler* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space traveler (n.) มนุษย์อวกาศ See also: นักบินอวกาศ Syn. cosmonaut, spaceman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *space traveler*
Back to top