ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*shoulder straps*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shoulder straps, -shoulder straps-

*shoulder straps* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoulder straps (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. braces

*shoulder straps* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
背負子[しょいこ, shoiko] (n) (arch) wooden rack with shoulder straps for carrying loads on one's back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *shoulder straps*
Back to top