ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*severe scolding*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น severe scolding, -severe scolding-

*severe scolding* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
severe scolding (n.) สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน See also: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม Syn. verbal attack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *severe scolding*
Back to top