ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*send out troops*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น send out troops, -send out troops-

*send out troops* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)

*send out troops* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *send out troops*
Back to top