ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*seek two things simultaneously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seek two things simultaneously, -seek two things simultaneously-

*seek two things simultaneously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *seek two things simultaneously*
Back to top