ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*see no way out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น see no way out, -see no way out-

*see no way out* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มืดแปดด้าน[v.] (meūtpaētdān) EN: be utterly mystified ; be in a hopeless situation ; be in a bleak situation ; see no way out FR: ne savoir savoir sur quel pied danser ; ne pas savoir à quel saint se vouer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *see no way out*
Back to top