ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rapacious person*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rapacious person, -rapacious person-

*rapacious person* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rapacious person (n.) ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rapacious person*
Back to top