ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*quite right*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น quite right, -quite right-

*quite right* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, 不是味儿 / 不是味兒] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset

*quite right* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尤も[もっとも, mottomo] (adj-na,adv,conj,n) quite right; plausible; natural; but then; although; (P)
御尤も;ご尤も[ごもっとも, gomottomo] (exp) (1) You are quite right; (adj-na,adv) (2) (pol) (See 尤も) plausible; natural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *quite right*
Back to top