ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*quite large*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น quite large, -quite large-

*quite large* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quite large (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *quite large*
Back to top