ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*put on the air*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น put on the air, -put on the air-

*put on the air* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put on the air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, transmit

*put on the air* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
ออกอากาศ[v.] (øk-ākāt) EN: broadcast ; put on the air ; go on the air FR: diffuser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *put on the air*
Back to top