ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pseudochelidon sirintarae*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pseudochelidon sirintarae, -pseudochelidon sirintarae-

*pseudochelidon sirintarae* ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาพอง (n.) Pseudochelidon sirintarae See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, นกนางแอ่นตาพอง
นกนางแอ่นตาพอง (n.) Pseudochelidon sirintarae See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (n.) Pseudochelidon sirintarae See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae Syn. นกนางแอ่นตาพอง

*pseudochelidon sirintarae* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร[n.] (jaofāyingsi) EN: Pseudochelidon sirintarae ; white-eyed river martin FR: Pseudochelidon sirintarae
ตาพอง[n.] (tāphøng) EN: Pseudochelidon sirintarae FR: Pseudochelidon sirintarae

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pseudochelidon sirintarae*
Back to top