ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*provide a sum of money in advance for some purposes*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น provide a sum of money in advance for some purposes, -provide a sum of money in advance for some purposes-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *provide a sum of money in advance for some purposes*
Back to top