ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl, -ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl-