ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*move up and down*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น move up and down, -move up and down-

*move up and down* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยัก[v.] (yak) EN: lift ; shrug ; raise ; move up and down ; swing ; sway FR: bouger ; remuer ; hausser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *move up and down*
Back to top