ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*master (of science*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น master (of science, -master (of science-

*master (of science* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *master (of science*
Back to top