ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*letter with sound from the teeth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น letter with sound from the teeth, -letter with sound from the teeth-

*letter with sound from the teeth* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทันตชะ[n.] (thantacha) EN: dental consonant ; letter with sound from the teeth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *letter with sound from the teeth*
Back to top